اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نشخوار فکر (پاسخ های نشخواری) نولن-هوکسیما و مارو

مقیاس نشخوار فکر (پاسخ های نشخواری) نولن-هوکسیما و مارو

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنبلی سازمان

پرسشنامه تنبلی سازمان

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل