فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پرسشنامه بررسی زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری

پرسشنامه بررسی زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنظيم و تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه توسعه روستايي

پرسشنامه تنظيم و تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه توسعه روستايي

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل