فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پرسشنامه مقياس ويژگي اميد اسنایدر

پرسشنامه مقياس ويژگي اميد اسنایدر

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ایمنی هیجانی برونر و همکاران

پرسشنامه ایمنی هیجانی برونر و همکاران

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رشد مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه رشد مهارتهای اجتماعی

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت

پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

پرسشنامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی