فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی

پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنبلی سازمان

پرسشنامه تنبلی سازمان

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی