فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

قیمت : 1,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش

پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی

قیمت : 1,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری به خدمات سازمان

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری به خدمات سازمان

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی